Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Діюча на сьогодні функціональна підсистема «Освіта і наука України Єдиної державної системи запобігання і реагування звичайні ситуації (далі - НС) техногенного та природного характеру» єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) України в цілому визначає на об'єктовому рівні вимоги до системи планування, обліку та звітності з питань ЦЗ у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - ЗНЗ).
Планування, облік та звітність з питань ЦЗ є необхідними складовими забезпечення готовності навчального закладу до виконання заходів щодо попередження та ліквідації наслідків НС у випадку їх виникнення.
При цьому необхідно чітко уявляти собі основні етапи організації ЦЗ в ЗНЗ :
- створення ЦЗ закладу (органи управління, сили);
- планування ЦЗ закладу;
-  організація і проведення навчання з ЦЗ працівників і учнів, пропаганда ЦЗ.
При проведенні цієї роботи обов'язково потрібно враховувати специфіку, особливості і проблеми, що мають місце при організації занять з постійним складом та учнями в навчальному закладі:
-  основна проблема в питаннях дитячої безпеки - незнання правил особистої безпеки, невміння передбачати небезпеку, за можливістю її уникнути, при необхідності - діяти. Тому одним із головних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до безпеки життєдіяльності та оволодіння правилами здорового способу життя. Сьогодні з навчальних планів ЗНЗ виключений предмет «Основи безпеки життєдіяльності» і викладається предмет «Основи здоров'я» з 1-го до 9-го класів, але при цьому повністю відсутня робота щодо формування безпеки життєдіяльності учнівської молоді. В цей же час сьогодні деякі ЗНЗ проводять підготовку дітей у мережі гуртків, клубів, факультативів та беруть участь у
роботі громадських організацій, діяльність яких спрямована на популяризацію здорового і безпечного способу життя. Це можна вважати за практичне продовження курсів «Основи здоров'я», «Захист Вітчизни». Тенденція до залучення все більшої кількості підлітків до роботи у зазначених заходах - це краща пропаганда здорового й безпечного способу життя, один з найнадійніших шляхів зниження числа надзвичайних ситуацій та їх трагічних наслідків;
-  заняття з учнями мають проводитись поступово з урахуванням віку та знань тих, хто навчається. На всіх етапах навчання має організовуватися та проводитись поступово з урахуванням віку та знань тих, хто навчається, завжди цікаво, зрозуміло та ненав'язливо. Наприклад, учні старших класів уже мають достатні знання з фізики, хімії та інших предметів. Ці знання необхідно використовувати при вивченні розділу, щоб підвищити зацікавленість учнів предметом та підтвердити потребу у набутті знань;
-  при організації та проведенні занять необхідно враховувати труднощі, пов'язані з придбанням сучасних засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного та хімічного контролю, медичних засобів та ін. (при відсутності табельних засобів індивідуального захисту активно застосовувати нетабельні засоби, при відсутності сучасних приладів дозиметричного та хімічного контролю використовувати старі навчальні прилади, які є в наявності, рівні за призначенням та принципами роботи з сучасними, вчитися ви-, користовувати їх за призначенням).


1. Організаційні документи, що повинні відпрацьовуватись у ЗНЗ:
а) документи, що регламентують проведення заходів із ЦЗ;
б) документи щодо планування і проведення підготовки керівного, командно-начальницького й особового складу формувань, співробітників і учнів з ЦЗ;
в) документи щодо підготовки і проведення підсумкового заняття з ЦЗ «Дня ЦЗ» (об'єктово-го тренування).


2.  Планування роботи з ЦЗ в ЗНЗ щодо дій у НС
Після організації ЦЗ в ЗНЗ необхідно спланувати роботу щодо дій у разі загрози і виникнення НС.
 

 

Призначення плану і вимоги пропоновані до його розробки


В основу планування ЦЗ покладені принципи захисту населення згідно з Указом Президента України від 26.03.1999 р. № 84/99. «Про Концепцією захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій»:
- принцип безумовного пріоритету безпеки;
- принцип припустимого ризику;
- принцип добровільності (ніхто не має права посилати людину на ризик без його згоди);
-  принцип невід'ємного права кожного на здорове навколишнє середовище;
- принцип правової забезпеченості (передбачає, що всі аспекти функціонування системи захисту населення і територій регламентуються відповідними законами й іншими нормативно-правовими актами);
- принцип свободи інформації безпеки людини;
-  принцип необхідної достатності і максимально можливого використання сил і засобів та ін.
Відповідно до Наказу МОН України від 03.09.2009 р. № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру» план оформлюється у вигляді п'яти розділів, що повинні охоплювати увесь комплекс заходів, які треба виконувати щодо попередження НС та у випадку їх виникнення.
3. Організація навчань з питань ЦЗ у ЗНЗ (планування, облік та звітність)
А. Планування.
1. Планування підготовки керівного складу, формувань ЦЗ, персоналу та учнів ЗНЗ щодо ЦЗ здійснюється згідно з вимогами:
-  наказу начальника ЦЗ району (міста) і вказівок МОН України за підсумками підготовки в минулому році й завданнями на новий навчальний рік;
- програм підготовки з ЦЗ;
- планів підготовки керівного складу ЦЗ на обласних і міських курсах ЦЗ (ЦО);
- підсумків підготовки з ЦЗ в ЗНЗ за минулий рік.
2.  При плануванні підготовки з ЦЗ в ЗНЗ розроблюються:
- наказ начальника ЦЗ в ЗНЗ про підсумки підготовки з ЦЗ в минулому році і завдання на новий навчальний рік;
- план підготовки керівного складу, формувань, персоналу, учнів з ЦЗ на навчальний рік.
3.  Наказ начальника ЦЗ про підсумки підготовки з ЦЗ в минулому році і завдання на новий навчальний рік є основним документом, на підставі якого розроблюються інші документи на навчальний рік.
До наказу додаються:
- теми навчань і тренувань;
-  перелік навчальних груп і керівників занять з ЦЗ (групи особового складу позаштатних формувань, групи робітників, які не увійшли у склад формувань).
Розклад занять (додаток до Плану) розробляється для кожної навчальної групи.

Б. Облік.
1. Облік підготовки і навчання з ЦЗ ведеться постійно, він повинен відображати усі заходи, що проводяться.
2.  Журнал обліку занять з ЦЗ (ведеться в навчальній групі та є основним обліковим документом, що відображає виконання навчальної програми).
3.  Журнал навчальної підготовки керівного складу і фахівців на обласних і міських курсах ЦЗ (ЦО) (є документом довгострокового використання - декілька років).
Зазначені форми обліку не виключають ведення інших облікових документів, що доповнюють або полегшують оперативний облік, контроль або носять довідковий характер. Відповідальність за ведення обліку занять покладається на керівників навчальних груп.
В. Звітність.
Звітність здійснюється у вигляді доповіді про підсумки підготовки всіх категорій з ЦЗ в ЗНЗ та надається у встановлений термін поточного року начальнику ЦЗ району (міста), управління (відділу) освіти району (міста) для Табеля термінових та строкових донесень МНС з питань ЦЗ, який затверджено наказом МНС від 12.05.2011 р. № 485 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань ЦЗ».Создан 21 авг 2013